Забронювати

Умови конфіденційності

ДОГОВІР

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВ «ГАЛІОН ЛТД ПЛЮС», ЕГРПОУ 39411022, в особі директора Сафронової Зінаїди Сергіївни, котра діє на підставі статуту, (надалі – Готель), пропонує будь-якій дієздатній фізичній особі безпосередньо та/або юридичній особі (надалі – Гість), прийняти (акцептувати) цей публічний договір про умови конфіденційності (надалі – Договір).

Договір є публічним договором у розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України, а саме таким, за яким указані у Договорі послуги надаються кожному хто звернеться до Готелю та прийме (акцептує) умови Договору.

Договір є договором приєднання у розуміння ст. 634 Цивільного кодексу України, тобто таким, норми якого встановлені Готелем, а Гість не може запропонувати свої умови Договору та змінити його.

Стаття 1. Межі дії Договору

1.1. Сторони погоджуються, що умови Договору поширюються на будь-які правовідносини Сторін які існували як до укладення Договору так і ті, котрі виникнуть після його укладення, при цьому Сторони не обмежують порядок та форму виникнення таких правовідносин між Сторонами, зокрема вони можуть виникати на підставі договорів, листів, повідомлень надісланих на указану у Договорі електронну пошту, меморандумів будь-яких інших правочинів вчинених як у письмовій (електронній) так і в усній формах.

Стаття 2. Предмет Договору

2.1. Готель має намір надати Гостю інформацію, доступ до якої є обмеженим, зокрема конфіденційну та/або котра містить комерційну таємницю включно та яка буде надана після акцепту Гостем публічного договору про надання послуг з тимчасового розміщення (надалі – Інформація). Гість зобов’язується зберігати таємницю Інформації та запобігати будь-якому поширенню Інформації серед третіх осіб за винятком поширення Інформації за письмовою згодою Готелю, якщо іншого не вказано у Договорі.

2.2. Готель є власником Інформації. Виключне право на розкриття Інформації належить Готелю.

Стаття 3. Склад Інформації

3.1. Конфіденційною інформацією є будь-яка інформація та відомості про Готель, що стали відомі Гостю під час правовідносин Сторін, як під час перебування у приміщенні Готелю так і за його межами без будь-яких обмежень території чи форми отримання Інформації.

3.2. Інформація, що містить комерційну таємницю є секретною у тому розумінні, що вона в цілому чи у певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та є предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих Готелем, а розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди інтересам Готелю.

Стаття 4. Публічна інформація

4.1. Не вважається протиправно поширеною Гостем Інформація:

- яка згідно законодавства не може становити комерційну таємницю та має бути оприлюдненою;

- яку Гість, згідно вимог законодавства зобов’язаний надати на вимогу компетентного органу державної влади, уповноваженого вимагати надання Інформації, при цьому Гість зобов’язаний негайно, але не пізніше ніж на 2-й робочий день після отримання відповідної вимоги, поінформувати Готель у письмовій формі про отримання такої вимоги. У будь-якому разі Гість зобов’язаний надати лише той обсяг Інформації, котрий визначений у письмовому запиті уповноваженого органу державної влади.

Стаття 5. Порядок надання Інформації Гостю

5.1. Інформація може надаватися Гостю будь-яким способом, у будь-якій формі, усно чи письмово, візуально, за допомогою звуку, на будь-яких носіях, включно, але не обмежуючи цим: на паперових носіях, на оптичних носіях, на будь-яких цифрових носіях, за допомогою розміщення Інформації на віддалених серверах та надання доступу Гостя до таких серверів.

5.2. Факти передачі Інформації може посвідчуватись письмовим підтвердженням за підписом Гостя про отримання Інформації та будь-яким іншим способом що дає можливість підтвердити факт передачі Інформації.

5.3. У будь-якому разі Інформація вважається наданою Готелем Гостю, якщо Інформація була надіслана як уповноваженою особою Готелю так і будь-якою іншою особою за вказівкою Готелю, включно клієнтом Готелю на електронні адреси Гостя, що указана у Договорі.

Стаття 6. Права та обов’язки щодо збереження та нерозголошення Інформації

6.1. Гість зобов’язаний суворо зберігати у таємниці Інформацію та запобігати будь-якому її розголошенню.

6.2. Гість зобов’язаний користуватись лише тією Інформацією, котра була надана йому Готелем у межах існуючих правовідносин Сторін. При цьому Гість зобов’язаний знати, які конкретно відомості мають бути захищені, а також суворо дотримуватись правил користування Інформацією.

6.3. Гість зобов’язаний знати коло осіб, котрим дозволено отримувати доступ до Інформації, і у якому обсязі Інформація може бути надана. У будь-якому разі, якщо виникає необхідність надати Інформацію, її частину, третім особам у силу професійної діяльності таких третіх осіб (адвокати, аудитори інші консультанти) таке поширення Інформації може бути здійснене тільки з письмового дозволу Готелю.

6.4. У випадку втрати Інформації або виникнення загрози її втрати, Гість зобов’язаний негайно, але не пізніше ніж через 24 години з моменту настання таких обставин, поінформувати про це Готель.

6.5. У разі припинення правовідносин між Сторонами, Гість зобов’язаний повернути Готелю всі матеріали, документи, які були отримані від Готелю або ж створені у межах правовідносин Сторін, включно, але не обмежуючись цим: вихідні матеріали, звіти, графічні елементи, вихідний текст, об'єктний код, вихідний код, формули, специфікації, ділові дані, які містять комерційну таємницю, ноу-хау, формули, процеси, розробки, ескізи, фотографії, плани, малюнки, технічні вимоги, зразки звітів, моделі, списки клієнтів, прайс-листи, дослідження, отримані дані, програмне забезпечення, винаходи, ідеї тощо.

При цьому будь-які копії наданої Гостю Інформації на матеріальних носіях чи у цифровій формі, повинні бути знищені.

Стаття 7. Порушення правил охорони конфіденційної інформації

7.1. Гість несе відповідальність за:

- ненавмисне поширення Інформації, якщо він не дотримується такого самого високого ступеня обережності, якого б він дотримувався стосовно своєї власної інформації аналогічної важливості, і після виявлення ненавмисного поширення або використання цієї Інформації, не намагається припинити її подальше поширення або використання;

- навмисне порушення передбачених Договором умов зберігання, використання та обробки Інформації, включно з метою отримання неправомірних доходів, доступу до ринків, де Готель має комерційний інтерес, досягнення інших переваг, що не передбачені договорами між Сторонами.

7.2. У разі якщо внаслідок порушення Гостем своїх зобов’язань за Договором, Готелю було заподіяно збитки, Гість зобов’язується відшкодувати Готелю такі збитки у повному розмірі.

Стаття 8. Порядок вирішення спорів

8.1. Усі спори, що можуть виникнути між Сторонами відповідно до Договору підлягають вирішенню у судовому порядку, якщо між Сторонами попередньо не досягнуто згоди шляхом переговорів.

8.2. Усі спори між Сторонами вирішуються відповідно до матеріального та процесуального законодавства України.

Стаття 9. Обставини непереборної сили

9.1. Для цілей Договору «Обставини непереборної сили» означають будь-які обставини, котрі діють на одну зі Сторін та які не можуть бути зупинені чи подолані цією Стороною, не дивлячись на зусилля такої Сторони. Такі обставини включають, зокрема: війну, тероризм, повстання, блискавки, пожежі, вибухи, бурі, паводки, інші стихійні лиха та природні катаклізми, страйки, інші трудові конфлікти або прийняття загальнодержавними або місцевими органами влади рішень, які роблять неможливим виконання Сторонами умов Договору.

9.2. Якщо будь-яка із Сторін не може виконати зобов’язання за Договором через обставини непереборної сили, така Сторона має бути звільнена від виконання Договору на строк дії обставин непереборної сили за умови, що така Сторона вчасно (протягом 5 робочих днів) письмово повідомить іншу Сторону про наявність Обставин непереборної сили, якщо цьому не перешкоджають самі Обставини непереборної сили. Факт настання Обставин непереборної сили має бути підтверджено Торгово-Промисловою Палатою країни Сторони, яка знаходиться під впливом таких обставин.

Стаття 10. Строк дії Договору

10.1. Пропозиція Готелю укласти Договір (оферта) діє до моменту його відкликання Готелем. Для Гостя Договір стає обов’язковим з моменту Акцепту Договору та припиняє свою дію для Гостя після спливу строку користування оплаченою Гостем Послуги.

10.2. Доказом того, що Гість вступає у Договір та взяв на себе зобов’язання згідно нього, є факт здійснення оплати за Послугу згідно публічного договору про надання послуг з тимчасового розміщення (надалі – Акцепт Договору).

10.3. Договір до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань згідно усіх усних або письмових договорів, що укладені між Сторонами, але у будь-якому разі не менше трьох років з дати підписання Договору.

10.4. Зобов'язання Гостя щодо непоширення Інформації продовжують діяти протягом 3 (трьох) років з дати припинення строку дії будь-яких інших договорів, котрі були укладені між Сторонами, за винятком, якщо іншого строку Сторонами не передбачено при передачі Інформації.

Стаття 11. Інші положення

11.1. Гість підтверджує, що надана ним Готелю контактна інформація є достовірною та може використовуватись Готелем для офіційного листування для потреб виконання Договору.

11.2. На Договір поширюється матеріальне та процесуальне право України.

11.3. Гість приймає умови Договору такими якими вони є, без права вносити зміни. Текст Договору затверджується одноособовим рішенням Готелю.

11.4. Після Акцепту Договору всі попередні переговори і листування Сторін Договору, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу, і не беруться до уваги при тлумаченні умов Договору.

 

 

Готель на воді

Готель на воді

У нашому готелі світлі, просторі номери з прекрасним видом з вікна. Безпечна територія комплексу та автомобільна парковка, що охороняються цілодобово…

Ресторан

Ресторан

Оснащення: основний зал, сцена, бар, дитяча кімната, VIP-зона, тераса з видом на затоку, кальянна зона Гармонійне поєднання комфорту і краси…

Beach Club

Beach Club

Літо-пора активного відпочинку на свіжому повітрі. Розважальний комплекс Galera Resort пропонує безліч варіантів дозвілля.