Забронювати

Публічний договір

ДОГОВІР

про надання послуг з тимчасового розміщення

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВ « ГАЛІОН ЛТД ПЛЮС», ЕГРПОУ 39411022, в особі директора Сафронової Зінаїди Сергіївни, котрий діє на підставі статуту, (надалі – Готель), пропонує будь-якій дієздатній фізичній безпосередньо та/або юридичній особі (надалі – Гість), прийняти (акцептувати) цей публічний договір про надання послуг з тимчасового розміщення (надалі – Договір).

Договір є публічним договором у розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України, а саме таким, за яким указані у Договорі послуги надаються кожному хто звернеться до Готелю та прийме (акцептує) умови Договору.

Договір є договором приєднання у розуміння ст. 634 Цивільного кодексу України, тобто таким, норми якого встановлені Готелем, а Гість не може запропонувати свої умови Договору та змінити його.

Текст Договору в електронному вигляді постійно розташований на інтернет-сторінціhttps://www. galera.com.ua /__________________/ .

Для потре Договору сторони домовились про застосування таких визначень:

Послуга – дії Готелю спрямовані на тимчасового розміщення фізичних осіб яка включає проживання, харчування та паркування.

SPA Hotel Galera – місце надання Послуг, готельний комплекс, що розташований за адресою м. Київ, вул. Набережно-корчуватська 35.

Сторінка – веб-сторінка Готелю у мережі Інтернет, за адресою https://www.galera.com.ua, яка є основним засобом інформування Гостя щодо умов отримання послуг.

Електронна адреса Готелю[email protected], офіційна електронна адреса Готелю.

Реквізити Готелю – ТОВ «ГАЛІОН ЛТД ПЛЮС», ЕГРПОУ 39411022, Україна, 03045, місто Київ, вул. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, б. 35.

Стаття 1. Предмет

1.1. Готель зобов’язується надати Послугу, а Гість зобов’язується прийняти Послуги та оплатити їх згідно умов Договору.

Стаття 2. Акцепт Договору Гостем. Надання Послуги

2.1. Доказом того, що Гість вступає у Договір та взяв на себе зобов’язання згідно нього, є факт здійснення Оплати за Послугу у спосіб та у порядку, що визначені Договором (надалі – Акцепт Договору).

2.2. Послуга надається Гостю шляхом його розміщення у SPA Hotel Galera та надання відповідних супутніх послуг у формі та у порядку, що викладені на Сторінці. Обсяги Послуг визначається розміром Оплати конкретного Гостя.

Стаття 3. Оплата за участь

3.1. Для отримання Послуги Гість здійснює попередню оплату у розмірі та спосіб, що вказаний на Сторінці (надалі – Оплата) та залежить від типу Послуги та її обсягу.

3.2. Оплата за Послуги та інші платежі Готелю здійснюється за допомогою платіжної системи LiqPay, а кошти зараховується на банківський рахунок Готелю.

3.3. Гість самостійно несе усі витрати (комісія, збори, податки тощо) пов’язані із перерахунком Оплати за Послуги згідно тарифів фінансових установ, послугами яких користується Гість, включно системи LiqPay.

Стаття 4. Відповідальність

4.1. Гість зобов’язаний самостійно ознайомитись із умовами надання Послуг та слідкувати за оновленнями/змінами умов надання Послуг на Сторінці. Усі негативні наслідки для Гостя, що пов’язані із недотриманням ним положень цього пункту покладаються на Гостя.

4.2. Гість несе повну відповідальність за правдивість, достовірність та точність інформації, наданої Готелю, за справжність наданих документів та їх зміст та відповідність вимогам з етики публікацій, у тому числі перед третіми особами, органами держаної, місцевої влати чи установами.

4.3. Готель не несе відповідальність перед Гостем за ненадання Послуг за Договором, якщо таке станеться з вини Гостя (ненадання необхідних документів, не прибуття до місця надання Послуг тощо), при цьому кошти, що вже були сплачені Гостем за неспожиті Послуги не підлягають поверненню та залишаються у власності Готелю як відшкодування витрат готелю на підготовку надання Послуг такому Гостю.

Стаття 5. Вирішення спорів

6.1. Спори, що виникають при виконанні Договору, повинні вирішуватися шляхом переговорів між сторонами. Спори, що залишились невирішеними шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку згідно законодавства України.

Стаття 6 Форс-мажор

6.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за недотримання або невиконання зобов'язань за Договором, обумовленими обставинами, що виникли мимо волі і бажання Сторін і яких не можна передбачити або уникнути, включаючи, але не обмежуючись - оголошену або фактичну війну, епідемії, блокаду, ембарго, повені, пожежі й інші стихійні лиха.

6.2. Документ, виданий відповідною торгово-промисловою палатою або іншим компетентним органом, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії непереборної сили.

6.3. Обставини непереборної сили автоматично продовжують термін виконання зобов'язань за цим Договором.

6.4. Сторона, що не може виконувати своїх договірних зобов’язань за даним Договором в силу форс-мажорних обставин, повинна дати повідомлення іншій стороні про перешкоду і її вплив на виконання зобов'язань за Договором протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту виникнення таких обставин.

Стаття 7 Персональні дані, майнові права на об’єкти інтелектуальної власності

7.1. Акцептуючи Договір Гість дає згоду на збір, обробку та передачу його персональних даних (зокрема на отримання, внесення в базу даних, поширення, передачу третім особам, доповнення чи іншу зміну, знищення та інші дії, які може вчиняти Готель з його персональними даними в письмовій (паперовій), електронній та іншій формі, включаючи, але не обмежуючись наступними даними: ім'я, прізвище, по-батькові, дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, дані Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, включно щодо системи оподаткування, інформація про кваліфікацію, номер засобів зв’язку, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), дані щодо місця проживання, а також інші дані, добровільно надані ним з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин, проведення розрахунків з Готелем, бухгалтерського та податкового обліку, для комунікації та договірних відносин з державними органами, контрагентами та іншими третіми особами в ході здійснення господарської діяльності, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству. Гість цим підтверджує свою згоду на те, що, у випадку необхідності, його персональні дані можуть бути оброблені та надані третім особам.

7.2. Сторони зобов’язуються відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних працівниками та/або іншими уповноваженими особами сторін, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків за Договором.

7.3. Акцептуючи Договір Гість визнає та погоджується, що усі майнові прав на матеріали, які надані йому Готелем та використовуватимуться з метою надання Послуг належать Готелю. Використання таких матеріалів Гостем для потреб, які не стосуються Договору є прямим порушенням майнових прав Готелю. Гість відшкодовує Готелю усі збитки включно упущену вигоду, у разі порушення майнових прав Готелю.

7.4. У будь-якому разі, якщо іншого не вказано у Договорі, ніщо в Договорі не повинно тлумачитись як передача будь-яких майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності та/або дозвіл (ліцензія) на використання таких об’єктів в цілях інших, ніж визначені Договором, у тому числі – передача їх третім особам.

Стаття 8. Строк дії Договору

8.1. Пропозиція Готелю укласти Договір (оферта) діє до моменту його відкликання Готелем. Для Гостя Договір стає обов’язковим з моменту Акцепту Договору та припиняє свою дію для Гостя після спливу строку користування оплаченою Гостем Послуги.

8.2. Положення Договору щодо майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності діють безстроково. Інші положення Договору припиняють свою дію після повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

8.3. Послуги вважаються повністю наданими Готелем та прийняті Гостем у момент спливу строку користування оплаченою Гостем Послуги. При цьому сторони погоджуються, що немає потреби підписувати додаткові документи для доведення факту надання Послуг.

8.4. Готель має право в односторонньому порядку достроково припинити надання Послуг у випадках порушення Гостем положень Договору або вимог законодавства. У разі настання вказаних у цьому положенні обставин, сплачені Гостем платежі за Договором не повертаються.

8.5. Гість має право відмовитись від Договору у порядку та на умовах, що визначені на Сторінці. Порядок повернення та сума повернення погоджується сторонами шляхом переговорів.

Стаття 9. Інші положення

9.1. Гість підтверджує, що надана ним Готелю контактна інформація є достовірною та може використовуватись Готелем для офіційного листування для потреб виконання Договору.

9.2. На Договір поширюється матеріальне та процесуальне право України.

9.3. Гість приймає умови Договору такими якими вони є, без права вносити зміни. Текст Договору затверджується одноособовим рішенням Готелю.

9.4. Після Акцепту Договору всі попередні переговори і листування Сторін Договору, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу, і не беруться до уваги при тлумаченні умов Договору.

 

 

Готель на воді

Готель на воді

У нашому готелі світлі, просторі номери з прекрасним видом з вікна. Безпечна територія комплексу та автомобільна парковка, що охороняються цілодобово…

Ресторан

Ресторан

Оснащення: основний зал, сцена, бар, дитяча кімната, VIP-зона, тераса з видом на затоку, кальянна зона Гармонійне поєднання комфорту і краси…

Beach Club

Beach Club

Літо-пора активного відпочинку на свіжому повітрі. Розважальний комплекс Galera Resort пропонує безліч варіантів дозвілля.